Hatályos Általános Szerződési Feltételek

A Fűtőfólia Magyarország Kft. (továbbiakban Forgalmazó) elektromos fűtésrendszerek értékesítésével és telepítésével foglalkozó gazdasági társaság Forgalmazó köteles az adott feladat jellegéből fakadó előírások és Megrendelő igényeinek maradéktalan figyelembe vétele mellett, a jelen szerződésben és annak mellékletét képező Ajánlati Összesítőben részletezett termékeket beépíteni és az abban foglalt kapcsolódó szolgáltatásokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezni.

Tervezés és ajánlatkészítés

Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor a hatályos építésügyi rendelkezéseknek megfelelően az elvárt gondossággal tervezi meg és első osztály minőségben építi be fűtési rendszereit. Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor, méretezésekor a Megrendelő által szolgáltatott felhasználási módok, műszaki paraméterek és energetikai számítások alapján méretezi a fűtésrendszert a – 7/2006. (V. 24.) TNM Az épületek energetikai jellem meghatározásáról szóló – rendelet alapján meghatározott hőmérsékleti értékek figyelembe vételével, amennyiben Megrendelő ettől eltérő méretezés (fűtésteljesítményt) külön nem igényel. Amennyiben a meglévő, illetve tervezett építmény jellege és hőigénye a valóságban ettől eltérő és a Megrendelő által tervezéshez megadott információk nem fedik a valóságot, Forgalmazó elhárít minden ebből fakadó felelősséget.

Megrendelés

Megrendelő megrendelését az info@intelligensfutofilm.hu e-mail címre küldött megerősítő levelével, írásban adhatja le, az Ajánlati Összesítő műszak tartalmának és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával. Forgalmazó a Megrendelővel, vagy annak építőipari kivitelezési megbízottjával történt előzetes időpont egyeztetést követően telepíti a fűtésrendszert.

Műszaki előkészületek

A megrendelés során Forgalmazó tájékoztatást nyújt Megrendelőnek a rendszerek telepítéshez szükséges műszaki előkészületekről, mely a fűtésrendszer telepítésének feltétele. Amennyiben e feltételek nem-, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, Forgalmazó jogosult a munkát megtagadni, illetve előzetes egyeztetés után a telepítéshez szükséges többletmunkálatok anyag- és munkaköltségét Megrendelőre áthárítani. Amennyiben az Ajánlati Összesítőben feltüntetett és tervezett rendszer műszaki- vagy egyéb okokból a kivitelezés során módosításra kerül, ennek műszaki részleteit és pénzügyi vonzatát Forgalmazó
előre egyeztetni köteles Megrendelővel. A Megrendelő által kifejezetten kért vagy fentiek alapján jóváhagyott mennyiségi változás költségeit Megrendelő köteles a telepítési munka során Forgalmazónak megfizetni.

Fizetési feltételek

A telepített rendszerek és munkadíjak az Ajánlati Összesítőben szereplő módon és összegben kerülnek kiszámlázásra. Megrendelő megrendelését az ajánlat elfogadását követően előleg megfizetésével, számla elenében, készpénzben vagy banki átutalással véglegesíti. Az előleg összege a rendszer telepített mennyiségeinek elszámolása során jóváírásra kerül. Az Ajánlati Összesítőben szereplő anyagköltség teljes összegét magánszemély 100%-ban a kivitelezés előtt
min. 3 héttel, számla ellenében fizeti meg, majd a munkadíjat a kivitelezés napján készpénzben vagy azt követően 3 munkanapon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Az Ajánlati Összesítőben szereplő összeget Megrendelő, mint vállalkozás 100%-ban a kivitelezést megelőző munkanapig előre történő banki átutalással egyenlíti ki. A munkálatok során beépített termékek tulajdonjogát annak maradéktalan megfizetéséig Forgalmazó fenntartja. Amennyiben a kivitelezés a Megrendelőre róható hibából elmarad, azt köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 7 munkanappal Forgalmazó felé jelezni. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, úgy Forgalmazó a munkadíj összegének 50%-ával megegyező többletköltséget, minimum nettó harmincezer forintot jogosult felszámolni Megrendelő felé. Megrendelő ugyanezen díjak megfizetésén felül, a kiszállási díj megtérítésére is kötelezett, amennyiben a telepítési helyszín és az előkészületek
a fűtésrendszer szakszerű kivitelezését és átadását nem teszik lehetővé. A kivitelezési helyszínt minden esetben a Forgalmazó által megküldött telepítés előtti útmutató alapján kell előkészíteni. A Forgalmazóra hárítható hiba miatt elmaradt munka esetén Forgalmazó a Megrendelő által előleg formájában megfizetett teljes díj maradéktalan visszafizetésére kötelezett.

Átadás-átvétel

Forgalmazó vagy alvállalkozója a fűtésrendszerek installálását és próbabeüzemelését követően köteles a rendszert Megrendelőnek a teljesítési igazolás aláírását követően üzemkészen átadni, valamint biztosítani a mérési jegyzőkönyvet és a használati útmutatókat.

Garanciális feltételek

Forgalmazó a beépített berendezések és kiegészítők rendeltetésszerű működőképességére a műszaki átadás és a teljesítési igazolás napjától számított 10 év szavatosságot vállal. A szavatosság nem terjed ki az átadás-átvételt követően előállt mechanikai sérülésekre, a Megrendelő, vagy megbízottja által kiépített elektromos hálózati anomáliák (feszültségingadozás, szakszerűtlen elektromos előkészítés stb.) által okozott meghibásodásokra, a határoló szerkezetek hő-, vagy vízszigetelésében keletkezett károsodásra, vagy a rendszerben történt „idegenkezű beavatkozásra” visszavezethető meghibásodásokra.

Egyéb rendelkezések

A felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi olyan, a másik féltől származó információt, amely a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban
a tudomásukra jut, vállalják továbbá, hogy az ily módon tudomásukra jutott információkat harmadik személlyel nem közlik. Ez különösen vonatkozik a Forgalmazó által forgalmazott rendszerek megtervezése során kiadott műszaki tartalmakra, számításokra és tervekre, mely a Forgalmazó szerzői jogok által védett tartalma. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat megkísérlik megegyezéssel megoldani. Amennyiben mégis bírósági
peres útra kerülne a felek közötti jogvita, úgy felek kikötik – hatáskörtől függően – a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Felek rögzítik, hogy az itt
nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a szerzői jogról szóló többször módosított 1999. évi LXXVI. törv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Adatkezelés

Az ajánlatkészítés során Forgalmazó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott személyes és műszaki jellegű adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére
nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megbízás teljesítése nem kivitelezhető. A megrendelt termékekről és szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Megrendelő ezúton hozzájárul, hogy Forgalmazó saját statisztikai elemzéseihez és a megfelelő terméktámogatás színvonalának fenntartása érdekében az ügyfél által megadott műszaki tartalmakat és egyéb adatait tárolja, illetve saját rendszerében felhasználja.

Pin It on Pinterest